CCE - Content Classifying Engine

20181109_v1
ResetAnzahl an hinterlegten Datensätzen insgesamt: 143
Anzahl an angezeigten Datensätzen: 143
Verhältnis: %

Image Audio Title Rms M All Bands Rms S All Bands Rms M1 Rms M2 Rms M3 Rms M4 Rms M5 Rms S1 Rms S2 Rms S3 Rms S4 Rms S5 Crest M All Bands Crest S All Bands Crest M1 Crest M2 Crest M3 Crest M4 Crest M5 Crest S1 Crest S2 Crest S3 Crest S4 Crest S5 Correlation1 Correlation2 Correlation3 Correlation4 Correlation5 Peak M All Bands Peak S All Bands Rms Min M1 Rms Min M2 Rms Min M3 Rms Min M4 Rms Min M5 Rms Min S1 Rms Min S2 Rms Min S3 Rms Min S4 Rms Min S5 Rms Max M1 Rms Max M2 Rms Max M3 Rms Max M4 Rms Max M5 Rms Max S1 Rms Max S2 Rms Max S3 Rms Max S4 Rms Max S5 t3_1 t3_2 t3_3 t3_4 t3_5 t3_6 t3_7
CCE - Content Classifying Engine (c) by Christoph Franke, Rainer Maillard, Matthias Kock, Lukas Kowalski 2018, EBS Productions GmbH & Co. KG​